§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: “Regulaminem”) określa zasady świadczenia i korzystania z usług Gabinetu Głęboki Oddech z siedzibą w Krakowie, ul. Ładna 46 lok012; NIP: 6282071496 (zwanego dalej “Gabinetem”).

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Usługach i Zabiegach, rozumie się przez to wszystkie usługi i zabiegi świadczone przez pracowników Gabinetu na rzecz klientów w jego siedzibie.

3. Klientem Gabinetu może być każda osoba pełnoletnia, osoba niepełnoletnia powyżej 13 roku życia posiadająca zgodę swojego prawnego opiekuna lub osoba niepełnoletnia poniżej 13 roku życia przebywająca w Gabinecie pod opieką swojego prawnego opiekuna lub osoby przez niego upoważnionej. Pracownik Gabinetu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy wykonania Usługi lub Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.

4. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie: www.ankahostynska.pl/regulamin-gabinetu/ i przystąpienie do Zabiegu lub skorzystanie z dowolnej Usługi jest równoznaczne z akceptacją jego postanowień.

§ 2. UMAWIANIE WIZYT

1. Klient ma możliwość wcześniejszego zarezerwowania wizyty w celu wykonania Usługi lub Zabiegu poprzez system rezerwacji Nakiedy.

2.  Rezerwacja wizyty obejmuję rezerwację terminu i godziny (czasu), w jakim siedziba Gabinetu oraz jego pracownik będą do wyłącznej dyspozycji Klienta na czas wykonania Usługi lub Zabiegu.

3. Rezerwacja wizyty jest ważna jedynie po jej opłaceniu z góry, w wysokości zgodnej z cennikiem, poprzez płatność online lub przelewem bankowym. O wysokości kwoty do zapłaty, klient zostanie poinformowany przed umówieniem wizyty; dodatkowo cennik jest dostępny pod adresem www.ankahostynska.pl/gabinet.

4. Gabinet zastrzega sobie prawo do odmowy zarezerwowania wizyty i odmowy wykonania Usługi w sytuacji, w której Klient, co najmniej 3 razy w ciągu 3 lat nie stawił się wcześniej na wizycie w umówionym terminie i wizyty tej nie odwołał, w terminie i sposób określony w ust. 6 poniżej.

5. Klient może odwołać – poprzez system rezerwacji Nakiedy umówioną wizytę najpóźniej na 22 godziny przed jej terminem – w takiej sytuacji dokonana, zgodnie z ust. 4, zapłata zostanie przeniesiona na poczet kolejnej dokonanej rezerwacji pod warunkiem, że rezerwacja będzie obejmowała termin, którego koniec przypada nie później niż miesiąc od pierwotnego terminu. Nieodwołanie wizyty lub odwołanie jej później niż na 22 godziny przed jej terminem skutkuje zatrzymaniem wpłaconej kwoty przez Gabinet i jest równoznaczne niestawieniem się na wizycie w umówionym terminie.

6. Na umówioną wizytę należy przyjść punktualnie.

7. W przypadku spóźnienia klienta, Gabinet zastrzega sobie prawo skrócenia czasu trwania Usługi lub Zabiegu, o czym klient zostanie poinformowany przed przystąpieniem do jej wykonania. Za skróconą Usługę obowiązuje pełna odpłatność.

8. Jeśli Gabinet odwoła umówioną wizytę, wpłacona kwota zostanie zwrócona klientowi w całości.

9. Jeśli wykonanie Usługi lub Zabiegu opóźni się z winy Gabinetu, Usługa nie zostanie skrócona.

§ 3. KWALIFIKACJA DO WYKONANIA USŁUGI I ZABIEGU

1. W trosce o bezpieczeństwo klientów przed przystąpieniem do Usługi i Zabiegu, pracownik przeprowadza wywiad, który ma na celu ustalić, czy nie istnieją przeciwwskazania do ich wykonania.

2. Klient zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi zgodnych ze stanem faktycznym, będąc świadomym, że każde zatajenie, zmienienie faktu może rodzić negatywne dla Klienta konsekwencje.

3. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za powikłania pozabiegowe lub działanie niepożądane, jeśli nastąpią w konsekwencji zatajenia, zmieniania informacji o faktach, w tym o stanie zdrowia klienta.

4. Gabinet zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Usługi lub Zabiegu, jeśli pracownik przeprowadzający wywiad stwierdzi istnienie przeciwwskazań do jego wykonania. Wówczas Gabinet zwraca Klientowi 50% wartości Usługi lub Zabiegu.

5. Przeciwwskazania do wykonania sesji TRE® dostępne są na stronie www.ankahostystynska.pl/TRE natomiast do akupunktury na www.ankahostynska.pl/akupunktura i Klient powinien się z nimi zapoznać przed rezerwacją wizyty.

§ 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych klientów jest Anna Hostyńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Hostyńska Głęboki Oddech wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca nr NIP: 6282071496 oraz REGON: 120524339.

2. Administrator przetwarza dane osobowe klientów w celu realizacji umów (tj. prawidłowego, zgodnego z aktualną wiedzą, wykonania Usług i Zabiegów).

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy, zgoda wyrażona przez Klienta lub jego ustawowego przedstawiciela.

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania każdej umowy, a po jego zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.

5. Odbiorcami danych osobowych, z wyłączeniem danych związanych ze stanem zdrowia Klienta, będą podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

6. Dane osobowe klienta mogą podlegać profilowaniu.

7. Każdemu Klientowi, którego dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§ 5. STANDARDY HIGIENICZNE

1. Gabinet ściśle przestrzega wymogów sanitarnych określanych przez właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie utrzymania porządku, obowiązku dezynfekcji powierzchni oraz wytycznych na czas epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

2. Stanowiska przeznaczone dla klientów są dezynfekowane po każdej wizycie.

3. Po wejściu do salonu Klient ma obowiązek zdezynfekować ręce przy użyciu wskazanego preparatu.

4. Narzędzia używane w Zabiegach są jednorazowe.

5. Do sterylizacji, dezynfekcji i czyszczenia używane są wyłącznie środki dopuszczone do stosowania w salonach beauty.

§ 6. PŁATNOŚCI

1. Klient za jednorazową Usługę lub Zabieg dokonuje płatności online poprzez system rezerwacji Nakiedy w chwili dokonania rezerwacji terminu. Natomiast za karnety płatność odbywa się w gabinecie gotówką, kartą, bonem lub blikiem.

2. Cennik Usług i Zabiegów dostępny jest w Gabinecie i na stronie www.ankahostynska.pl/gabinet.

3. Gabinet zastrzega sobie prawo do dowolnego przyznawania rabatów.

4. Gabinet zastrzega sobie prawo do organizowania promocji, których zasady określone będą we właściwych regulaminach promocji.

5. Rabaty i promocje nie łączą się, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej.

§ 7. BONY I KARNETY

1. Gabinet prowadzi sprzedaż bonów i karnetów.

2. Karnety uprawniają do odbycia określonej karnetem liczby takich samych Usług lub Zabiegów, w określonym na karnecie czasie.

3. Bony są bonami kwotowymi na okaziciela, które mogą służyć jako środek płatniczy w Gabinecie.

4. Karnety i bony nie podlegają wymianie na gotówkę.

5. W przypadku płatności bonem nie wydaje się reszty. Kwotę pozostałą na bonie można wykorzystać na kolejne Usługi lub Zabiegi.

6. Jeśli klient chce wykorzystać bon kwotowy do zakupu usługi o wartości większej, niż kwota wskazana na bonie, różnicę w cenie może dopłacić gotówką, kartą lub blikiem.

7. Usługa lub zabieg umówiony w ramach karnetu, na którym klient nie pojawi się bez odwołania rezerwacji, w sposób i terminie określonym w § 2 ust. 6 niniejszego Regulaminu, przepada i zostaje odliczony od liczby Usług lub Zabiegów na karnecie. Pozostałe zabiegi w ramach karnetu wciąż mogą zostać wykorzystane.

8. Karnety nie mogą zostać przekazane innej osobie.

9. Bony na okaziciela mogą zostać przekazane innej osobie.

§ 8. REKLAMACJE

1. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji Usługi lub Zabiegu. Powinien to zrobić w ciągu 5 dni od jej wykonania lub wystąpienia powikłań wywołanych Zabiegiem.

2. Klient ma prawo żądać zwrotu całości lub części kosztów Usługi lub Zabiegu albo wykonania nieodpłatnych poprawek.

3. Reklamację należy złożyć na piśmie, osobiście w gabinecie lub listem poleconym.

4. Gabinet ma 14 dni kalendarzowych na rozpatrzenie reklamacji.

5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Gabinet spełni żądania klienta.

6. W przypadku odpowiedzi odmownej, klient ma prawo odwołać się od tej decyzji w ciągu 14 dni kalendarzowych. Na rozpatrzenie odwołania Gabinet ma 14 dni kalendarzowych.

7. Klient nie ma prawa odmówić zapłaty za wykonaną Usługę lub Zabieg.

8. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za powikłania, które wystąpią po poprawnie przeprowadzonym Zabiegu, poprzedzonym poprawnie przeprowadzonym wywiadem, w którym nie stwierdzono przeciwwskazań do wykonania Zabiegu.

9. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za powikłania powstałe w wyniku nieprzestrzegania przez Klienta zaleceń pozabiegowych.

§ 9. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Zabrania się palenia papierosów na terenie Gabinetu.

2. Zabrania się wprowadzania na teren Gabinetu zwierząt, za wyjątkiem psów asystujących.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klient ma prawo wglądu do Regulaminu, Cennika Usług i certyfikatów poświadczających umiejętności pracowników Gabinetu.

2. W przypadku kwestii spornych nieuwzględnionych w Regulaminie Gabinet zobowiązuje się do podjęcia próby polubownego ich rozwiązania.

3. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w mediach społecznościowych Gabinetu i na jego stronie internetowej, co najmniej 14 dni kalendarzowych przed terminem, w którym zmiany zaczną obowiązywać.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 08.8.2022 r.