Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat (sprzedawca):

……………

……………

……………

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci następujących produktów elektronicznych: …………………………………………………………………………….

Numer zamówienia:

Data zawarcia umowy:

Imię i nazwisko konsumenta:

Adres konsumenta:

Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy nr

Data …………………………………………………….

……………………………………………….

Podpis